Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

POBOŻNOŚĆ

7 maja 2022
Comments off
426 Odsłon

Czy chciałbyś być nazwany pobożnym człowiekiem ?

Czy twoje skojarzenia z tym określeniem są właściwe ?

„Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę.  Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość” (2 P 1, 3-4).

Najprościej tłumacząc, pobożność to życie po Bożemu, według Bożej natury, Jego celów, sposobów działania, wyborów, motywacji, standardów. Patrząc na opisane na kartach Biblii życie Pana Jezusa, odkrywamy doskonały wzór życia właśnie po Bożemu, czyli wzór pobożności człowieka w jego ziemskim życiu i ziemskim otoczeniu: w okolicznościach, relacjach rodzinnych, społecznych, warunkach politycznych, ekonomicznych itd.

Patrząc w ten sposób na słowo „pobożność”, przestaje być ono abstrakcyjnym, staromodnym, religijnym pojęciem, a staje się prostym i zrozumiałym wzorcem charakteru, postaw, zachowań i atrybutów dostępnych dla człowieka dzięki działaniu Boga w jego życiu.

Duch Święty jest dany ludziom na ziemi od Boga w konkretnym, praktycznym celu, aby nas prowadzić przez życie. Pierwszą rzeczą, którą On robi, to przyprowadza człowieka do poznania Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Od decyzji każdego człowieka – czy wybierze on, by Jezus stał się dla niego Panem i Zbawicielem – zależy to, czy i jak będzie dalej to robił Duch Święty. Kiedy ustanawiasz Jezusa Panem nad swoim życiem, Bóg Ojciec czyni cię swoim dzieckiem – rodzisz się do nowej, nadprzyrodzonej relacji z Bogiem jako syn lub córka Boga Najwyższego (Jan 1,12).

Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi” (Rzym 8, 14; podkreślenie autora), dlatego żyją jak Boże dzieci – czyli właśnie pobożnie. W jaki sposób Duch Święty to robi? W Boży sposób, czyli pobożnie. Wychowuje nas zgodnie ze Słowem Bożym i uczy dokonywać wyborów zgodnie z Jego wolą, planem i sposobem działania. Robi to pobożnie, czyli w taki sposób, jak On by to zrobił na ziemi tu i teraz, w każdej konkretnej sytuacji. Czy to nie jest wspaniałe i proste zarazem?

Pobożność przez poznanie Pana Jezusa

„Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. 

Jezus mówi: „Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał” (Jan 12, 45) Kto widzi, jak działa Pan Jezus, ten widzi, jak działa Bóg Ojciec. Dostrzega zakres wpływu Boga Ojca i Pana Jezusa na życie ludzi i okoliczności, wielkość i głębię Jego miłości i przebaczenia ludziom, sposób myślenia i oceniania rzeczy, dobre i doskonałe myśli Boga odnośnie przeznaczenia dla każdego człowieka, bo Bóg nie ma względu na osobę „(Rzym 2, 11).

Pobożność przez obietnice dane od Boga

„… darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury”.

Bóg dał ludziom, którzy należą do Niego, swoje obietnice boskiej ingerencji w ich życie, Jego działań i obdarowań, aby mogło się w nich manifestować podobieństwo do Jego boskiej osoby, czyli „aby przez nie (obietnice) stali się uczestnikami boskiej natury”Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Nie możemy stać się podobni do Boga, pomijając lub odrzucając Boże obietnice, o których mówi Biblia. Nie możemy stać się tożsami w działaniu, prowadzeniu życia i wyrażaniu charakteru Boga poprzez swoją ludzką siłę. Pobożność pojawia się w człowieku poprzez wiarę w obietnice dane przez Boga. Jakie są to obietnice i jak to działa? Weźmy dla przykładu z całego bogactwa obietnic zawartych w Biblii tylko kilka z nich:

Uzdrowienie

Co ma ono wspólnego z pobożnością? Nasze zdrowie psychiczne i fizyczne manifestuje życie zgodne z Bożą naturą. Bóg jest wolny od jakichkolwiek chorób i braków. W niebie nie ma na nie miejsca. Jezus pokazywał to cały czas, manifestując swoją władzę nad chorobami i uzdrawiając ludzi. Będąc zdrowymi, możemy robić rzeczy dla Boga, których nie zrobilibyśmy, będąc chorymi. Po to Bóg uczynił uzdrowienie dostępnym. W uzdrowieniu manifestuje się doskonałe pragnienie Boga, aby ludzie nie cierpieli, nie byli z powodu chorób okradani z siły, radości, zasobów materialnych. Życie w zdrowiu i sile to życie w Boży sposób. Jezus zachowywał zdrowie aż do czasu, kiedy wziął na krzyżu nasze, a nie swoje, choroby. Zawarte w Słowie Bożym obietnice przyjęcia uzdrowienia to „darowane nam obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury”.

Uwolnienie

Będąc wolnymi od demonicznej kontroli nad naszym życiem (np. depresją, strachem, zamieszaniem, złością, przemocą itd.), możemy stanąć w autorytecie nad duchowym związaniem w życiu innych ludzi, wyzwalając ich z tych bezprawnych więzów diabła w imieniu Pana Jezusa. Mając w sobie pokój, poczucie bezpieczeństwa i wartości w Bogu, możesz to swobodnie okazać i nauczyć tego innych ludzi. Czynienie tych rzeczy to bardzo pobożne działanie i bardzo praktyczna, błogosławiąca innych strona biblijnej pobożności.

Zaopatrzenie finansowe

Przyjmując zaopatrzenie od Boga, np. na podstawie Jego obietnicy dotyczącej praktykowania siewu i żęcia czy czczenia Boga dziesięcinami i ofiarami, oraz posługując się danymi od Boga zdolnościami, mądrością w dziedzinie biznesu, finansów, stajesz się osobą zdolną błogosławić materialnie innych. Kiedy jesteś zaopatrzony w to, czego potrzebujesz, a nawet więcej, możesz sam hojnie łożyć na wszelkie inne działania. To nie tylko wspieranie Bożej pracy w lokalnym kościele, głoszenia ewangelii, publikacji Bożych treści, pomocy potrzebującym. Prowadzony przez Ducha Świętego i wyposażony przez Boga we właściwe dary, możesz stać się biznesmenem, który stworzy miejsca pracy błogosławiące wiele rodzin. Biznes budowany po Bożemu – czyli pobożnie – może stać się platformą zaopatrzenia, rozwoju, edukacji i postępu dla ludzi, rodzin, a nawet całych lokalnych społeczności czy kraju. To kolejna strona pobożności. Bóg chce wylewać swoje błogosławieństwo dobrego, zasobnego życia na ludzi i całe społeczeństwa. Taki jest Jego charakter, który chce objawiać poprzez swoich ludzi, żyjących pobożnie – twórczo, produktywnie, w wolności od egoizmu i chciwości.

Pobożność chrześcijańska nie jest religijnym, kościelnym przebraniem, fałszywą pokorą, cichością, wycofaniem, ale tak naprawdę siłą i esencją Bożej natury i działania w nas.

Bóg dał nam obietnice, które mają moc i cel upodobnić nas do Niego w wymiarze charakteru, zdolności, stylu życia, zasobów, moralności i wpływu na ludzi czy okoliczności wokół nas. Przyjmując te darowane nam drogie i największe obietnice, stajemy się uczestnikami – nosicielami i użytkownikami – Boskiej natury naszego Ojca i Pana.

A co, jeśli kocham i szanuję Pana Jezusa, służę Bogu, ale jestem chory, mam problemy materialne lub nie jestem w czymś tak dobry jak inni? Czy przez ten stan rzeczy jestem złym, grzesznym, mało pobożnym człowiekiem?

Bóg dał nam obietnice, np. uzdrowienia i zaopatrzenia na takie stany w naszym życiu, aby nas z nich wyzwolić, podnieść i przynieść radykalną odmianę i abyśmy pokazywali siłę Jego życia, Jego natury w nas. Celem nie jest to, aby Boży ludzie czuli się potępieni, gorsi od innych albo niewłaściwi czy nieadekwatni. Bóg nigdy nie zrezygnuje z wypełnienia swych pięknych, „drogich i największych obietnic”, które mają nas upodobnić do Niego pod każdym względem. I chociaż nasz stan na jakimś etapie może daleko odbiegać od tej doskonałej pobożności, nie musimy i nie powinniśmy z tych obietnic nigdy rezygnować lub wręcz porzucać ich, będąc zawstydzeni przed szydercami i oskarżycielami.

Określenie „drogie i największe obietnice” mówi nam o tym, jak bardzo ważne jest dla Boga nasze życie właśnie tu na ziemi, skoro zabezpieczył je drogimi i największymi obietnicami swojej nadnaturalnej ingerencji dla naszej korzyści i dobra!

Pobożność, o której uczy nas w Biblii sam Bóg to nie jest odświętne, okolicznościowe przebranie, ale normalność i codzienna praktyka życia od chwili przyjęcia zbawienia na ziemi aż do przejścia do domu w niebie, który da nam Pan w wyznaczonym czasie. Im szybciej to zrozumiemy, tym dłużej i lepiej będziemy naszą pobożność realizować, rozwijać i tym większy owoc poznania, wpływu Boga i dla innych ludzi ona przyniesie.

Cytaty z Biblii podano za przekładem Biblii Warszawskiej

Comments are closed.