Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Lojalność

10 lipca 2015
Comments off
3 618 Odsłon

Tekst: Anna Kulig

W świecie, w którym żyjemy powszechnym jest deficyt wartości określanej jako lojalność. Postawa lojalności jest często źle rozumiana lub wcale nierozumiana, a tym samym trudna do przyjęcie i funkcjonowania. Brak lojalności wydaje swój owoc w wielu obszarach. Politycy nie są lojalni wobec obywateli, obywatele nie są lojalni wobec państwa. Często nieobecna w relacjach zawodowych, rodzinnych, małżeńskich.

Niektórzy rozminęli się z lojalnością, nie rozróżniając jej. Inni świadomie odrzucili, a jeszcze inni niezłomnie wyszydzają. Obok wielu ustanowionych przez Boga standardów czeka na swoje odnowienie także w chrześcijaństwie. Jest czas, by przywrócić zrozumienie, szacunek i respekt dla lojalności.

Lojalność definiowana jest jako prawość w postępowaniu i myśleniu, wierność, oddanie, uczciwość, stałość, czyste ręce, niepodzielony umysł. Chociaż w Biblii (Biblia Warszawska) nie występuje słowo „lojalność”, to mówi ona wiele odnośnie wyżej wymienionych definiujących ją postaw. Dla Boga ma ona wartość i dlatego dla Bożych ludzi też powinna być wartością. Poprzez świadectwo lojalności ludzi, którzy znają Boga, zostaje On uwielbiony, realizowane są Jego plany i cele.
Mała izraelska dziewczynka, uprowadzona do niewoli, służąca w domu znamienitego dowódcy aramejskiego – Naamana, okazała się lojalna wobec swojej pani i wskazała Bożego proroka, Elizeusza, który mógł uzdrowić jej męża z trądu. Wyrwana z domu, ojczyzny, będąc w niewoli u swego wroga i sprawcy jej nieszczęść – mogła pozostać obojętna wobec jego choroby i uznać ją np. za słuszną karę. Zachowała się jednak w sposób prawy i lojalny, wskazując drogę i sposób do uzdrowienia, które ostatecznie się  dokonało.

2 Król. 5.2-3: „ A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na łupieżczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: Ach gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu”.

Nie spotkało ją żadne wyróżnienia za ten czyn. Jednak w konsekwencji jej postawy człowiek ten, służąc u boku samego króla przez pozostałe lata życia, świadczył cudem uzdrowienia o chwale  Pana Boga Izraela.

Inna podobna historia dotyczy Żyda Mordochaja w niewoli perskiej. Dowiedział się on o planach zamachu na króla Achaszwerosza i przekazał tę informację królowej Esterze, a ona w jego imieniu samemu królowi. Plan został udaremniony, spiskowcy ukarani śmiercią. Również Mordochaj nie został za to wówczas wyróżniony. I on mógł w momencie zdobycia wiedzy odnośnie spisku zachować ją dla siebie i czekać na to, co się wydarzy. Wybrał jednak lojalność. Bóg mógł posłużyć się nią w swoich planach w momencie, gdy Haman podjął zamysł zniszczenia nie tylko Mordochaja (wzniósł już dla niego szubienicę), ale też wszystkich Żydów w królestwie Achaszwerosza. Wówczas przywiódł On królowi na myśl zachowanie i postawę Mordochaja.

Est. 6.1-3: ”Ponieważ tej nocy sen odbiegł króla, kazał sobie więc przynieść księgę pamiętnych wydarzeń dziejowych i o nich królowi czytano. Znalazł się tam zapisek, że to Mordochaj zrobił doniesienie na Bigtanę i Teresza, dwóch eunuchów królewskich z grona stróżów progów, którzy przygotowali zamach na króla Achaszwerosza. Król zapytał; jakie odznaczenie i wyróżnienie przyznano za to Mordochajowi? Wtedy odpowiedzieli dworzanie króla posługujący mu: Nic mu za to nie przyznano”.

W obliczu przygotowanej edyktem króla zagłady wszyscy Żydzi pościli  i modlili się. Bóg  użył min. lojalności Mordochaja, by zmienić bieg wydarzeń, i zachować cały naród. Jego samego wywyższył też wobec innych.

Est. 10.3: „Gdyż Żyd Mordochaj był drugim po królu Achaszweroszu, wielce poważanym u Żydów, lubianym przez wielu współplemieńców jako człowiek dbały o dobro swojego ludu i rzecznik pokoju dla całego swojego pokolenia”.
Czasami ludzie okazują lojalność wobec niewłaściwych rzeczy lub osób, ale Bóg pieczętuje swoim świadectwem właściwy rodzaj lojalności. Lojalność (oddanie, wierność) Kaleba i Jozuego względem Boga i Mojżesza, którego powołał jako przywódcę dla Izraela, by z niewoli wprowadzić ich do ziemi obiecanej, została nagrodzona i zapieczętowana przez Boga.
4Mojż. 32.11-12: „Zaiste, ci mężowie, którzy wyszli z Egiptu, od dwudziestu lat i wzwyż, nie ujrzą tej ziemi, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, ponieważ niezupełnie byli mi posłuszni (nie byli lojalni – wierni, oddani całkowicie!). Z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego Kenizyty, i Jozuego, syna Numa, którzy wiernie wytrwali przy Panu (byli lojalni)”.

Tylko oni z całego swojego pokolenia (a były to setki tysięcy mężczyzn, wśród nich ci powołani kiedyś, by wznosić i wyposażać przybytek Pana!) weszli do ziemi obiecanej i posiedli swoje dziedzictwo. Wprowadziła ich tam nie sama siła fizyczna, dary / charyzmaty, zdolności, silna osobowość ale właśnie lojalność wobec Boga i ustanowionego przez Niego lidera, który również chodził w oddaniu przed Bogiem.

Lojalność wobec Boga buduje w nas zdolność do bycia lojalnym również na innych poziomach – zwłaszcza wtedy, gdy jest to trudne.

1Ptr. 2.19: „Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie”.

Tym, co wiąże nas w sumieniu w tzw. „sytuacjach prawdy” jest właśnie lojalność wobec Boga, która uzdalnia nas, by przyjąć właściwą postawę. Tak było w przypadku Dawida prześladowanego przez Saula – wielokrotnie wybierał on, by działać lojalnie.

Lojalność ma swoją indywidualną cenę, ale w życiu płacimy za każdą naszą decyzję – dobrą czy złą (prawo siewu i żęcia).  Mądrością jest płacić za właściwe postawy i wybory. W lojalności jest siła. Pielęgnowanie i chodzenie w niej zachowa nas od takich min. rzeczy jak: korupcja, nieprzyzwoitość, fałsz, nieprawość, podzielony umysł, sprzedajność, kompromis, obłuda, i od wszystkich ich konsekwencji!

Comments are closed.